Adunarea generală a acționarilor an curent

Această secţiune urmăreşte să furnizeze informaţii cu privire la organizarea şi convocarea Adunării Generale a Acţionarilor, conform Actului Constitutiv al Societăţii.

Adunarea Generală a Acţionarilor se va convoca de către Consiliul de Administraţie, ori de câte ori este necesar.

Adunarea Generală a Acţionarilor se întruneşte la sediul Societăţii sau în alt loc indicat în Convocator.

Conform legislaţiei române, Adunarea Generală a Acţionarilor este convocată prin anunţ public, cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării şedinţei.

Participarea la Adunare este condiţionată de deţinerea statutului de acţionar la data de referinţă stabilită în Convocator. Documentele suport sunt postate pe website-ul companiei, la rubrica Relaţia cu Investitorii, fiind astfel disponibile tuturor acţionarilor. Rompetrol Rafinare S.A. respectă principiul "o acţiune, un vot, un dividend". Nu există acţiuni fără drept de vot, acţiuni care să confere dreptul la mai multe voturi sau acţiuni privilegiate.

Consiliul de Administraţie va convoca de îndată Adunarea Generală a Acţionarilor, la cererea acţionarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social. În acest caz, Adunarea Generală a Acţionarilor va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile şi se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Adunarea Generala a Actionarilor An Curent

Descriere raport
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 5/8 noiembrie 2021
Rezultatele voturilor pentru Hotararea nr. 8/2021 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A. din 5 noiembrie 2021
RAPORT CURENT Hotarare AGEA din 5 noiembrie 2021
RAPORT CURENT CONVOCARE AGEA - 5/8 noiembrie 2021 – incepand cu ora 11:00
Imputernicire speciala pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
Buletin de vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
Documente si Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGEA din 5/8 noiembrie 2021:
Pct. 1 – Nota 1 - Aprobarea modificarii şi actualizarii Actului Consitutiv al Societatii
Pct. 2 - Nota 2 - Stabilirea „Datei de Inregistrare”, si a „Ex-Date”
Pct. 3 - Imputernicirea pentru semnarea si inregistrarea Horararii AGEA
Proiect de Hotarare nr. 8/2021 AGEA din 5/8 noiembrie 2021
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 6/9 august 2021
Rezultatele voturilor pentru Hotararile nr. 6/2021 si nr. 7/2021 ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A. din 6 august 2021
RAPORT CURENT Hotarari AGEA din 6 august 2021
RAPORT CURENT CONVOCARE AGEA - 6/9 august 2021 – incepand cu ora 11:00
Raport curent referitor Proiect Hotarare primita de la un Actionar pentru AGAE din data de 6/9 august 2021
Imputernicire speciala pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor – republicat in 21 iulie 2021
Buletin de vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor - republicat in 21 iulie 2021
Documente si Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGEA din 6/9 august 2021:
Pct. 1 si 2 – Nota 1 - adoptarea unei hotărâri pentru a confirma că Societatea îşi va continua activitatea
Anexa 1 la Nota 1– Raportul Consiliului de Administratie privind situatia patrimoniala a Rompetrol Rafinare S.A.la 31 decembrie 2020 in conformitate cu art 153^24 din Legea nr. 31/1990
Anexa 2 la Nota 1 – Decizia nr. 1 adoptata de Consiliul de Administratie in 30 iunie 2021
Raportul auditorului intern
Pct. 3 si 4 – Nota 2 privind masuri de redresare a activului net
Anexa 1 la Nota 2 – Decizia nr 2 adoptata de Consiliul de Administratie in 30 iunie 2021
Anexa 2 la Nota 2 – Analiza sumarizata a masurilor de redresare a activului net al societatii in conformitate cu art. 153^24 din Legea societatilor nr. 31/1990
Anexa 3 la Nota 2 – Analiza detaliata a masurilor de redresare a activului net al societatii in conformitate cu art. 153^24 din Legea societatilor nr. 31/1990
Pct. 4 - Proiect Hotarare primita de la un Actionar pentru AGAE din data de 6/9 august 2021 – publicat in 21 iulie 2021
Decizia adoptata de Consiliul de Administratie in 16 iulie 2021 – publicata in 21 iulie 2021
Pct. 5 – Nota 3 - Stabilirea „Datei de Inregistrare”, „Ex-Date”, „Data platii” si a „Datei Platii fractiunilor de actiuni”
Pct. 6 - Imputernicirea pentru semnarea si inregistrarea Horararilor AGEA
Proiecte de Hotarari ale AGEA
Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 28/29 aprilie 2021
Rezultatele voturilor pentru Hotararile nr. 1/2021 – nr. 3/2021 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A. din 28 aprilie 2021
Rezultatele voturilor pentru Hotararile nr. 4/2021 – nr. 5/2021 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A. din 28 aprilie 2021
Raport Curent Hotarari AGOA si AGEA din 28 aprilie 2021
Completarea convocatorului AGOA din data de 28/29 aprilie 2021
Versiunea corectata a Convocatorului pentru AGOA si AGEA in data de 28/29 aprilie 2021 - incepand cu ora 11:00 - pentru AGOA, respectiv cu ora 13:00 – pentru AGEA (publicat la 25 martie 2021)
Raport curent privind Convocarea AGOA si AGEA in data de 28/29 aprilie 2021 – incepand cu ora 11:00 - pentru AGOA, respectiv cu ora 13:00 – pentru AGEA (publicat la 24 martie 2021)
Imputernicire speciala AGOA 28 apr 2021 - pct 3, 61 Actualizat 15 apr 2021
Imputerniciri speciale pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Imputernicire speciala pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
Buletin vot coresponta actualizat AGOA 28.04.2021 - pct 3, si 61
Buletine de vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Buletin de vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
Documente si Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA din 28/29 aprilie 2021:
1 - Situatiile financiare anuale individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020
2 - Situatiile financiare anuale consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020
3 - Descarcarea de gestiune a administratorilor ptr. anul 2020
4 - Bugetul de Venituri si Cheltuieli 2021, Planui de producţie pentru. 2021 si Planul de Investiţii pentru 2021
5 - Politica de remunerare a structurii de conducere a Societăţii
6 - Remuneratiile administratorilor
Nota 61 - aprobare renumire Auditor Financiar EY
7 - Stabilirea „Datei de Inregistrare” si a „Ex-Date”
8 - Imputernicirea pentru semnarea si inregistrarea Horararilor AGOA
Proiecte de Hotarari AGOA actualizate
Proiecte de Hotarari ale AGOA
Documente si Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGEA din 28/29 aprilie 2021:
1 - Nota referitor modificare si actualizare Act Constitutiv al Societăţii
2 - Nota referitor incheierea unui contract cadru de achiziţie materie prima - titei
3 - Nota referitor incheiere Act Aditional nr. 2 la Contractul de împrumut pe termen lung încheiat în data de 2 mai 2012
4 - Stabilirea „Datei de Inregistrare” si a „Ex-Date”
5 - Imputernicirea pentru semnarea si inregistrarea Horararilor AGEA
Proiecte de Hotarari ale AGEA