Adunarea generală a acționarilor an curent

Această secţiune urmăreşte să furnizeze informaţii cu privire la organizarea şi convocarea Adunării Generale a Acţionarilor, conform Actului Constitutiv al Societăţii.

Adunarea Generală a Acţionarilor se va convoca de către Consiliul de Administraţie, ori de câte ori este necesar.

Adunarea Generală a Acţionarilor se întruneşte la sediul Societăţii sau în alt loc indicat în Convocator.

Conform legislaţiei române, Adunarea Generală a Acţionarilor este convocată prin anunţ public, cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării şedinţei.

Participarea la Adunare este condiţionată de deţinerea statutului de acţionar la data de referinţă stabilită în Convocator. Documentele suport sunt postate pe website-ul companiei, la rubrica Relaţia cu Investitorii, fiind astfel disponibile tuturor acţionarilor. Rompetrol Rafinare S.A. respectă principiul "o acţiune, un vot, un dividend". Nu există acţiuni fără drept de vot, acţiuni care să confere dreptul la mai multe voturi sau acţiuni privilegiate.

Consiliul de Administraţie va convoca de îndată Adunarea Generală a Acţionarilor, la cererea acţionarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social. În acest caz, Adunarea Generală a Acţionarilor va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile şi se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR AN CURENT

Descriere raport
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 24/25 noiembrie 2022
Rezultatele voturilor pentru Hotararea nr. 9/2022 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A. din 24 noiembrie 2022
Raport curent privind Hotararea nr 9/2022 adoptata de AGEA din 24 noiembrie 2022
Convocatorul pentru AGEA in data de 24/25 noiembrie 2022 – incepand cu ora 11:00
Formular de Imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in AGEA din 24/25 noiembrie 2022
Formular de vot prin corespondenta pentru AGEA din 24/25 noiembrie 2022
Documente si Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGEA din 24/25 noiembrie 2022:
Nota 1 – Material informativ referitor la ratificarea incheierii Actului Aditional nr. 2 la Contractul cadru de vanzare – cumparare titei nr. 09046/2021, in vederea aprobarii continutului, formei, termenilor si conditiilor prevazute în acest Act Adit
Nota 2 - stabilirea Datei de Inregistrare si a Ex-Date
Nota 3 - imputernicirea in vederea semnarii si inregistrarii hotarare AGEA
Propunere de Hotarare nr. 9/2022 privind punctele de pe agenda AGEA
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 19/22 august 2022:
Rezultatele voturilor pentru Hotararile nr. 7/2022 si nr. 8/2022 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A. din 19 august 2022
Raport curent Hotarari nr 7/2022 si nr. 8/2022 adoptate de AGEA din 19 august 2022
Convocatorul pentru AGEA in data de 19/22 august 2022 – incepand cu ora 11:00
Formular de Imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in AGEA din 19/22 august 2022
Formular de vot prin corespondenta pentru AGEA din 19/22 august 2022
Documente si Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGEA din 19/22 august 2022:
Nota 1 – Material informativ referitor la ratificarea incheierii Actului Aditional nr. 1 la Contractul cadru de vanzare – cumparare titei nr. 09046/2021, in vederea aprobarii continutului, formei, termenilor si conditiilor prevazute în acest Act Adit
Anexa - Extras din Regulamentul nr. 879/2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014
Nota 2 – Material informativ referitor la aprobarea incheierii unui Contract cadru de vanzare energie termica între Rompetrol Rafinare S.A. si Rompetrol Energy S.A. (insotit de proiectul Contractului)
Nota 3 - Material informativ referitor la aprobarea incheierii unui Contract cadru de vanzare energie electrica între Rompetrol Rafinare S.A. si Rompetrol Energy S.A. (insotit de proiectul Contractului)
Nota 5 - stabilirea Datei de Inregistrare si a Ex-Date
Nota 6 - imputernicirea in vederea semnarii si inregistrarii hotarari AGEA
Propunere de Hotarari nr. 7/2022 si 8/2022 privind punctele de pe agenda AGEA
Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 28/29 aprilie 2022
Raport curent Hotarari nr 1/2022 – nr. 6/2022 adoptate de AGOA si AGEA din 28 aprilie 2022
Raport curent si Convocatorul completat al AGOA si AGEA din 28/29 aprilie 2022 – document publicat in 12 aprilie 2022
Convocatorul completat al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Rompetrol Rafinare SA la data de 28/29 aprilie 2022 – document publicat in data de 12 aprilie 2022
Raport curent referitor la solicitarea de completare a ordinii de zi AGOA si AGEA din 28/29 aprilie 2022 – document publicat in 7 aprilie 2022
Convocatorul pentru AGOA si AGEA in data de 28/29 aprilie 2022 - incepand cu ora 11:00 - pentru AGOA, respectiv cu ora 13:00 – pentru AGEA – document publicat in 25 martie 2022
Formulare de Imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in AGOA din 28/29 aprilie 2022 _Actualizate la 15.04.2022
Formulare de vot prin corespondenta pentru AGOA din 28/29 aprilie 2022_Actualizate la 15.04.2022
Formulare de Imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in AGOA din 28/29 aprilie 2022
Formulare de vot prin corespondenta pentru AGOA din 28/29 aprilie 2022
Formular de Imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in AGEA din 28/29 aprilie 2022-__Actualizat la 15.04.2022
Formular de vot prin corespondenta pentru AGEA din 28/29 aprilie 2022__Actualizat la 15.04.2022
Formular de Imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in AGEA din 28/29 aprilie 2022
Formular de vot prin corespondenta pentru AGEA din 28/29 aprilie 2022
Documente si Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA din 28/29 aprilie 2022:
Nota 1 - Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021
Situaţiile financiare individuale ale RRC întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021 (pdf)
Raportul Consiliului de Administratie referitor la situaţiile financiare individuale întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 (pdf)
Raportul auditorului independent asupra situatiilor financiare individuale pentru 2021 (PDF)
Situatiile financiare individuale anuale pentru 2021 + Raport administratori în formatul european electronic unic - ESEF (xhtml)
Nota 2 – Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021
Situatiile financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021 (pdf)
Raportul Consiliului de Administratie referitor la situaţiile financiare consolidate întocmite în conformitate cu IFRS (pdf)
Raportul auditorului independent asupra situatiilor financiare consolidate pentru 2021 (pdf)
Situatiile financiare consolidate anuale pentru 2021 + Raport administratori – în formatul european electronic unic - ESEF (pachet arhiva zip)
Nota 3 – Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor ptr. anul 2021
Nota 4 - Aprobarea Bugetul de Venituri si Cheltuieli 2022, Planui de producţie pentru. 2022 si Planul de Investiţii pentru 2022
Bugetul de Venituri si Cheltuieli 2022
Planul de productie 2022
Planul de investitii 2022
Nota 5 - Aprobarea remuneratiilor administratorilor
Nota 6 - Aprobarea Raportului de Remunerare a structurii de conducere a Societăţii, aferent anului 2021
Raportul de remunerare a structurii de conducere a Societăţii aferent exerciţiului financiar 2021
Nota 7 - Nota de informare privind alegerea membrilor ce vor forma noul Consiliu de Administraţie al Societăţii
Lista propuneri pentru pozitia de membrii ai Consiliului de Administratie _ document publicat in 15.04.2022
Adresa actionar KMG International N.V. – propuneri candidati – document publicat in 15.04.2022
Adresa actionar Ministerul Energiei - – propuneri candidati – document publicat in 15.04.2022
CV Yedil Utekov
CV Askar Abilov
CV Felix Crudu-Tesloveanu
CV Nicolae Bogdan Codrut Stanescu
CV Bogdan-Catalin Steriopol
Formularul notei de informare a candidatului cu privire la procesarea datelor personale
Punctul 7(3) – CV Dan Alexandru Iancu
Nota 8 - Stabilirea „Datei de Inregistrare” si a „Ex-Date”
Nota 9 - Imputernicirea pentru semnarea si inregistrarea Horararilor AGOA
Propuneri de Hotarari nr. 1/2022 – nr. 3/2022 AGOA 28/29.04.2022
Propuneri Hotarari nr. 1 – nr. 4 AGOA din 28/29 aprilie 2022 – actualizate in 15.04.2022
Materiale AGEA 28/29 aprilie 2022:
Nota 1 - constatarea reconstituirii valorii activului net faţă de valoarea capitalului social subscris la 31 decembrie 2021
Nota 2 - stabilirea Datei de Inregistrare si a Ex-Date
Nota 3 - imputernicirea in vederea semnarii si inregistrarii hotararilor AGEA
Propunere de Hotarare nr. __/2022 privind punctele de pe agenda AGEA 28/29.04.2022
Propuneri Hotarari nr. 5 – 6 privind punctele de pe agenda AGEA_ actualizate in 15.04.2022