Adunarea generală a acționarilor an curent

Această secţiune urmăreşte să furnizeze informaţii cu privire la organizarea şi convocarea Adunării Generale a Acţionarilor, conform Actului Constitutiv al Societăţii.

Adunarea Generală a Acţionarilor se va convoca de către Consiliul de Administraţie, ori de câte ori este necesar.

Adunarea Generală a Acţionarilor se întruneşte la sediul Societăţii sau în alt loc indicat în Convocator.

Conform legislaţiei române, Adunarea Generală a Acţionarilor este convocată prin anunţ public, cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării şedinţei.

Participarea la Adunare este condiţionată de deţinerea statutului de acţionar la data de referinţă stabilită în Convocator. Documentele suport sunt postate pe website-ul companiei, la rubrica Relaţia cu Investitorii, fiind astfel disponibile tuturor acţionarilor. Rompetrol Rafinare S.A. respectă principiul "o acţiune, un vot, un dividend". Nu există acţiuni fără drept de vot, acţiuni care să confere dreptul la mai multe voturi sau acţiuni privilegiate.

Consiliul de Administraţie va convoca de îndată Adunarea Generală a Acţionarilor, la cererea acţionarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social. În acest caz, Adunarea Generală a Acţionarilor va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile şi se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Adunarea generală a acționarilor an curent

Descriere raport
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 18/21 septembrie 2020
Rezultatele voturilor pentru Hotararea nr. 6/2020 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A. din 18 septembrie 2020
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 18 septembrie 2020
CONVOCARE AGOA - 18/21 septembrie 2020 – incepand cu ora 11:00
Formular de Imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in AGOA din 18/21 septembrie 2020 – dedicata pct. 1, 2 si 3 de pe ordinea de zi_actualizat 28.08.2020
Formular de Imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in AGOA din 18/21 septembrie 2020 – dedicata pct. 4 si 5 de pe ordinea de zi
Formular de vot prin corespondenta pentru AGOA din 18/21 septembrie 2020 – dedicat pct. 1, 2 si 3 de pe ordinea de zi_actualizat 28.08.2020
Formular de vot prin corespondenta pentru AGOA din 18/21 septembrie 2020– dedicat pct. 4 si 5 de pe ordinea de zi
Materiale AGOA 18/21 septembrie 2020:
Nota 1, 2 si 3 – Aprobare Incetare mandate a 2 (doi) administratori si alegere a 2 noi administratori_actualizat 28.08.2020
Lista propuneri pentru 2 poziţii de membrii ai Consiliului de Administratie _1 septembrie 2020
Adresa actionar KMG International NV- propunere candidat
Adresa actionar Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri – propunere candidat
CV - Felix CRUDU-TESLOVEANU
CV – Bogdan-Cătălin STERIOPOL
Nota 4 - Stabilirea Datei de Inregistrare si a Ex-Date
Nota 5 - Împuternicirea in vederea semnarii si inregistrarii hotararilor AGOA
Propunere de Hotarare nr. 6/2020 privind punctele de pe agenda AGOA
Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30 aprilie 2020
Rezultatele voturilor pentru Hotararile nr. 1/2020 – nr. 3/2020 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A. din 29 aprilie 2020
Rezultatele voturilor pentru Hotararile nr. 4/2020 – nr. 5/2020 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A. din 29 aprilie 2020
Hotărârile Adunărilor Ordinară și Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 29 aprilie 2020
Raport curent - Recomandari privind AGOA si AGEA din 29/30 aprilie 2020 in context COVID-19
CONVOCARE AGOA si AGEA - 29/30 aprilie 2020 – incepand cu ora 11:00 - pentru AGOA, respectiv cu ora 13::00 – pentru AGEA
Formular de Imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in AGOA din 29/30 aprilie 2020
Formular de vot prin corespondenta pentru AGOA din 29/30 aprilie 2020
Formular de Imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in AGEA din 29/30 aprilie 2020
Formular de vot prin corespondenta pentru AGEA din 29/30 aprilie 2020
Documente si note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi AGOA 29/30 aprilie 2020
Nota de fundamentare – Nota 1 – Aprobarea situațiilor financiare individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019
Situaţiile financiare individuale ale Rompetrol Rafinare S.A. întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019
Raportul anual al Consiliului de Administraţie ptr. exercitiul financiar 2019 intocmit cf Reg. ASF nr. 5/2018 - referitor la situaţiile financiare individuale
Nota de fundamentare – Nota 2 – Aprobarea situațiilor financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019
Situatiile financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019
Raportul anual al Consiliului de Administratie referitor la situaţiile financiare consolidate 2019 - întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară
Nota de fundamentare – Nota 3 – descarcarea de gestiune a administratorilor ptr. anul 2019
Nota de fundamentare – Nota 4 – aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2020, a Planului de producţie ptr. 2020 si a Planului de Investiţii ptr. 2020
Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2020
Planul de productie aferent anului 2020
Bugetul de investitii aferent anului 2020
Nota de fundamentare – Nota 5 - Stabilirea remuneraţiei lunare brute datorate pentru exerciţiul financiar 2020 membrilor Consiliului de Administraţie
Nota de fundamentare – Nota 6 - Numirea auditorului financiar
Nota de fundamentare – Nota 7- Stabilirea Datei de Inregistrare si a Ex-Date
Nota de fundamentare – Nota 8 - Împuternicirea in vederea semnarii si inregistrarii hotararilor AGOA
Propunere de Hotarare nr. 1/2020 privind punctele nr. 1, 2, 3, 4, 7 si 8 de pe agenda AGOA
Propunere de Hotarare nr. 2/2020 privind punctele nr. 4, 7 si 8 de pe agenda AGOA
Propunere de Hotarare nr. 3/2020 privind punctele nr. 6, 7 si 8 de pe agenda AGOA
Documente si note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi AGEA 29/30 aprilie 2020
Nota de fundamentare – Nota 1 – Aprobarea modificării, completării si actualizarii Actului Constitutiv al Societăţii
Nota de fundamentare – Nota 2 – închiderea unui punct de lucru
Nota de fundamentare – Nota 3 – adoptarea unei hotărâri pentru a confirma că Societatea îşi va continua activitatea
Raportul Consiliului de Administratie privind situatia patrimoniala a Rompetrol Rafinare S.A. in conformitate cu art 153^24 din Legea nr. 31/1990
Raportul auditorului extern Ernst & Young Assurance Services SRL
Raportul Auditorului Intern
Nota de fundamentare – Nota 4 - stabilirea Datei de Inregistrare si a Ex-Date
Nota de fundamentare – Nota 5 - imputernicirea in vederea semnarii si inregistrarii hotararilor AGEA
Propunere de Hotarare nr. 4/2020 privind punctele nr. 1, 4 si 5 de pe agenda AGEA
Propunere de Hotarare nr. 5/2020 privind punctele nr. 3, 4 si 5 de pe agenda AGEA